Redaktion: 
Fr. Krarup

Forlag:
Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer: Sprog: dansk, norsk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 352 sider + tillæg

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift
1880, 1. rk., 1. bd. (PDF)

Artikler:

Genealogen og hans Arbejde
af Sognepræst Imm. Barfod

Om Ludvig Holbergs Skolegang, hans Lærere og Bergens Skole
af Provst Lampe

Forglemte Adelsslægter (1. Krabbe)
af Assistent Thiset

En fyensk Godsejer efter Enevældens Indførelse
af Skolelærer Jørgensen

Brev fra Biskop Niels Paaske til Kansler Chr. Friis til Kragerup om Lægerne i Bergen
ved Sognepræst Dr. H. Rørdam

Bolle Luxdorph
af Assistent, cand. polit. G. L. Wad

Gravskrifter fra Akers Kirke
ved Arkivfuldmægtig Huitfeldt

Brev fra H. C. Andersen til F. E. Hundrup
ved Assistent Krarup

Optegnelser af Lambert Jensen, Borgmester i Nyborg
ved Arkivar Dr. O. Nielsen

Optegnelser af S. A. Boysset, gift med Oberst H. G. Grevenkop
ved Assistent Krarup

En gammel »Stambog«
ved Assistent Krarup

Samtidig Fortegnelse over danske Adelsmænd, som døde i Aarene 1563—66
ved Assistent Thiset

»Stifts Relationer« om Adelige i Danmark og Norge, indsendte til Klevenfeldt
Bergens Stift

Annalistiske Optegnelser fra norske Lovbøger
ved Professor, Dr. Gustav Storm

Nogle Gravskrifter
ved Sognepræst, Dr. H. Rørdam

Nordmanden Augustinus Meldals Levned, optegnet af ham selv
Sognepræst, Dr. H. Rørdam

Uddrag af St. Nicolaj Kirkes Begravelsesprotokol
ved Arkivar, Dr. O. Nielsen

Gravskrifter og lignende Inscriptioner fra forskjellige norske Kirker
ved Arkivfuldmægtig Huitfeldt

Rettelse med Hensyn til Fremstillingen af Peder Wessels Ungdomsliv
af Cand. mag. C. E. Secher

Povel Nielsen Rosenpalm
af Assistent, Cand. G. L. Wad

Kjøbenhavns Politimestre og Politidirektører 1682—1864
af Arkivar, Dr. O. Nielsen

Spørgsmål og Svar:

1. Om den ældre Slægt Krabbe
af Assistent Thiset

2. Om Tycho Broch
af Provst Lampe

3. Om Didrik Brincks Efterslægt
af Pastor A. H. Nielsen

4. Om Karen Lütken
af Sognepræst Imm. Barfod

5. Om Iver Bruuns Efterslægt
af Redaktør Hiort Lorenzen

6. Om Slægten Pays Herkomst
af Overretsprokurator Maag

7. Om Jul. de Fey
af Adjunkt Wulff i Aalborg, med Svar af Assistent Thiset

8. Om Lic. med. Hugo Fred. Ørn
af Læge Ingerslev

9. Om Byfoged Henr. Jessens Efterslægt
af Boghandler-Medhjælper Rützou

10. Om Provst Jac. Bondesens Børn
af Skolelærer B. Bondesen

Tillæg og Rettelser

Register:

Bogens Navne
ved Candidat Brøndsted

 

Redaktion: 
Fr. Krarup

Forlag:
Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer: Sprog: dansk, norsk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 438 sider + tillæg

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift
1881, 1. rk., 2. bd. (PDF)

Artikler:

Gravskrifter og Inskriptioner i Præstø Kirke
ved Læge P. Ingerslev. Bemærkninger hertil af F. Bricka og Red.

Personalhistoriske Uddrag af K. R. Keldals »Krønike for Lysabbel Sogn«
ved Sognepræst Dr. H. F. Børdam

„Stifts Relationer“ om Adelige i Danmark og Norge indsendte 1747-49 til Klevenfeldt
Throndhjems, Christiansands og Aggershus Stift

Et Væddemaal mellem Kong Frederik II og Fru Tale Ulfstand
ved Assistent A. Thiset

En dansk General i russisk Tjeneste
ved Frederik Barfod

Kaptajn Claus v. Rønnow til Holmdrupgaard
af Lærer S. Jørgensen i Kistrup. Bemærkninger hertil af Forf. og H. J. Huitfeldt

Forglemte Adelsslægter (de Lasson)
af Assistent A. Thiset

Nogle Genealogiske Optegnelser om Familien Dons
ved Arkivassistent C. A. Øverland

Darre-, Schelderup-, Kaarbø-Familien i Norge
af Kjøbmand Fr. Bing Buck med Noter af H. J. Huitfeldt og E. A. Thomle

Danske og Norske immatrikulerede ved Universitetet i Leyden 1574—1674
ved Bibliotheks Assistent C. F. Bricka

Breve fra H. Steffens og C. H. Pram
ved Edgar Collin

Den Møinichenske Slægtebog
ved Lærer S. Jørgensen i Kistrup

Optegnelser fra Nordlandene fra det 16de og 17de Aarhundrede
ved Arkiv-fuldmægtig H. J. Huitfeldt

Uddrag af Liglaugsprotokollen paa Fredrikshald
ved Adjunkt M. Arnesen

Meddelelser om Slægten Fog
ved Adjunkt M. Arnesen

Gravskrifter fra Stavanger Domkirke
ved Arkivassistent, Cand. jur. E. A. Thomle, med en Tavle

Peder Syvs Børn
ved Lærer A. Petersen i Valløby

Bakkehusbreve
ved Cand. Nic. Bøgh

Ane Margrethe Clausens Levnedsløb
ved Red.

Mandtal over Præsterne i Bergens og Stavangers Stifter 1619
ved Sognepræst, Dr. H. F. Rørdam

En gammel Ætlæg
ved Sorenskriver L. Daae

Haandskrevne Antegnelser i trykte Bøger
ved Professor Dr. L. Daae

Fra Ørlandets Hovedkirke
ved Professor Dr. L. Daae

Jørgen Kochs Adelsbrev
ved Arkivfuldmægtig H. J. Huitfeldt

Om Niels Nelausen
af Cand. polit. G. L. Wad

Gravskrifter og Inskriptioner i Kjøge Kirke
ved Lærer A. Petersen i Valløby, med en Tavle

En bergensk Slægtebog
ved Sorenskriver L. Daae, med Noter af Oand. jur. E. A. Thomle

Et Øienvidnes Beretning om Struensees og Brandts sidste Øieblikke
ved Professor Dr. L. Daae

Spørgsmaal

1. Morten Wærn

2. Mads Jensen Wiel

3. Fabian Stang

4. Slægten Liliendal

5. A. P. Thorning og Slægtninge

6. Trægaarderne

7. And. Klynes Efterslægt

8. Joh. (Lor.) Spärck

9. Lor. Ols. Rolsdorph

10. Slægten la Cour

11. Slægten Rosbach

12. forskjellige Grammer

13. Feilbergernes Stamfader, Præsten S. Simonsen og Inspektør C. V. Schrøder

Svar

om nogle Bruuner, af Red.

Byfoged Henrik Jessen, af Læge C. Mynster o. A.

Lieut. Prydz og Slægten Blanchenborg, af Biskop Dr. theol. Engelstoft

C. D. Flohr, af Conferentsraad Drewsen

Af Red.’s Brevvexling
hvori om Slægten Lowzow i Danmark, af Jægermester A. Lowzow; Slægten Heltzen, af Kammerherre E. S. E. Heltzen; Anmodninger fra Directeur Ch. Delgobe og Cand. jur. C. Nyrop om Florer og Nyroper.

Gaver

Tillæg og Rettelser

Bidrag til Lillienskjoldernes Historie, ved Cancellist F. Harder

Register

Bogens Navne
ved Cand. Ch. Brøndsted

Tillæg

Slægten Horrebow
ved Premier-Lieutenant H. F. Grandjean

Nye Medlemmer i Samfundet

Samfundets Pengevæsen 1880

 Forside

Redaktion: 
Gustav Ludvig Wad

Forlag:
Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk, norsk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 371 + tillæg 37 sider

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1883

Artikler:

Nogle Christianssandske Præsteautobiographier - 1. del
Nogle Christianssandske Præsteautobiographier - 2. del
ved cand. jur. E. A. Thomle

Mads Frandsen Illum og hans Hus
af Lærer S. Jørgensen

Familien Røyems Stambog med Stamtavle
ved Sognepræst D. Thrap

Epitaphier i Nyborg Kirke - 1. del
Epitaphier i Nyborg Kirke - 2. del
ved exam. jur. F. Crone

Magistre creerede ved Kjøbenhavns Universitet fra Reformationen indtil 1660 1. del
Magistre creerede ved Kjøbenhavns Universitet fra Reformationen indtil 1660 2. del
ved Sognepræst Dr. H. F. Rørdam

Den Lålandske familie Rostrup
af Sognepræst I. Barfod

Oberstlieutenant Oluf Holck og Hustru
ved Capitain C. C. W. F. Holck

De Huitfeldtske Gravcapeller i Norge, med 4 Stamtavler
ved Archivfuldmægtig H , J. Huitfeldt-Kaas

Tvende Testamenter
ved Red. Gustav Ludvig Wad

Nogle Biografier af Personer, fødte i Norge eller der ansatte i Slutningen af forrige og i Begyndelsen af dette Aarhundrede
ved Kammerherre, Capitain C. J. Anker

Stifts Relationer, indsendte til Klevenfeldt - 1. del
Stifts Relationer, indsendte til Klevenfeldt - 2. del
udgivne af Registrator Fr. Krarup

General Henrik Bielke Kaas’s Levnetsløb, fortalt af ham selv
ved Archivassistent C. F. Bricka

Fortegnelse over en Del af Jomfru Anna Wind v. d. Kuhlas Løsøre
ved Red. Gustav Ludvig Wad

Mouritz Bostedes Slægtebog
ved Directeur C. Delgobe

Et Brev fra Confessionarius M. S. Liebenberg til Biskop Paveis i Bergen (1819)
ved Professor, Dr. L. Daae

Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger for Aarene 1688—1691
ved Red.Gustav Ludvig Wad

Fortegnelse over Nordboer, som have studeret ved Universitetet i Genf 1559—1800
ved Archivassistent C. F. Bricka

Spørgsmaal om:

1. Slægten Koefoed

2. Ancher Anthoni Müller

3. Christen Holbergs Descendents

4. Slægten Flood

5. Personer af Navnet Ulrich

6. Familien Lillienskiold

7. Familien Tønsberg, med Stamtavle

8. Lieutenanterne J. G. Meidell og J. Navaraschy

9. Familien Bergeskov

10. En Familie Leth

11. Familien Rotschild

12. Martin Wittrock

13. Sophie Frederikke Kaas

Svar om:

Slægten Krabbe
af Cancellist F. C. C. Harder

Slægten Liliendal
af cand. jur. E. A. Thomle

Slægten Bähr
af Gehejmearchivar A. D. Jørgensen, Kammerherre M. H . Rosenørn og T. Rützou

Slægten von der Lippe
af Archivfuldmægtig E . J. Huitfeldt-Kaas

Forskelligt:

Gaver 1

Gaver 2

Navneregister
ved Cand. Ch. Brøndsted

En Protest
af cand. theol. L . Zinck

Rettelser

Tillæg:

Mærkeligere danske Dødsfald 1882
meddelt af Baron C. S. Th. Adeler

Dødsfald i Norge 1882
meddelt af Archivfuldmægtig O. G. Lundh

forside

Årgang:
3. årgang
1. række 3. bind

Redaktion: 
Fr. Krarup (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk, norsk
Side 1-475 + tillæg

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1882

Artikler:

Postmester Jos. Dan. Schmidts Levned, skildret af ham selv
udgivet af Kammerraad C. Christensen i Hørsholm (med Noter af Red. )

Slægtskabsforbindelser mellem dansk og svensk Adel i Tiden før Kalmarunionen
af Dr. Kr. Erslev

Optegnelser om de ældre Led af den paa Damsgaard hjemmehørende Adelsslægt Krabbe
af Assistent A . Thiset

Norges genealogiske Literatur efter 1814
ved Professor L. Daae

Optegnelser fra Bergen fra 16de og 17de Aarhundrede
ved Arkivfuldmægtig Huitfeldt-Kaas

Supplement til Darre-Wedege Familjens Stamtavle
ved Kjøbmand Bing Buck i Throndhjem

Conferentsraad Hans Simonsen til Erholm og samme Gaards Ejere fra 1664
af Cand. polit. G. L. Wad

Magistre creerede ved Kjøbenhavns Universitet fra Reformationen til 1660
ved Dr. H. F. Børdam

Gravskrifter fra Stavanger Domkirke II
ved Arkivassistent, cand. jur. E. A. Thomle

Presbyterologiske Antegnelser fra det Nordenfjeldske (Hr. Holger Lauritssøn til Aafjorden)
ved Arkivassistent, cand. C. A. Øverland

Dansk Kjøbstedsliv i forrige Aarhundrede (Kjøbmand Poul Jacobsen i Faaborg)
af Lærer F. Jacobsen i Ringe

Stifts Relationer indsendte til Klevenfeldt (Sjællands Stift, fortsættes)
udg. af Red., Arkivassistent Fr. Krarup

Efterretninger om Familien v. Zernichow (Czarnichow) i Norge
ved Arkivfuldmægtig Huitfeldt-Kaas

Høegerne, en genealogisk Undersøgelse
af Assistent Thiset

Slægten Bang
ved afd. Arkivsekretær C. U. A. Plesner

Notits om Valentin Knudsen
af Sognepræst A. T. Jantzen i Gjentofte

Nogle Christianssandske Præsteautobiografier (I. Hr. Daniel Schive)
ved Arkivassistent, cand. jur. E. A. Thomle

Provst Henning Hansen i Skjelby, selvfortalt Levnedsløb
udg. af Red., Arkivassistent Fr. Krarup

Nogle Erindringer om Steen Steensen Blicher
af Etatsraad Lauritz Foss, udg. af Fr. Barfod

Nogle Biografier af Norske Danebrogsriddere fra Beg. af det 19de Aarhundrede
udg. af Capt., Kammerherre C. J . Anker

Til Familien Dahlepils Historie
ved Arkivassistent, cand. jur. V. A. Secher

Spørgsmål om:

1. Hegelundet og Riepere

2. Hr. Benedictus Benedicti i Cosel

3. Mordet paa Ritmester H. C. Kaas 1723

4. Cantor Gravenhorst’s Fødsel og Herkomst

5. en norsk Gren af Slægten Grove

6. Slægtskab mellem Jomfru S. A. Moth og Biskop P . N. Krog

7. 2 Slægter Gjedde

7. (skulde have været 8. ) Christopher v. d. Lippes Efterslægt

8. Slægten Behr i Danmark og Norge

9. Krigsraad Harboe Meulengraclits Herkomst

10. Krigsraad H. C. Møllers Herkomst

Svar om:

Rosbacherne af Ex. jur. Crone og Jægermester Schøller og af Arkivfuldm. Huitfeldt-Kaas

Sigv. Simonsen af Arkivass Thomle

Gjedderne af Assistent Thiset

Kirurg Rieper af Assistent Elvius

Harboe Meulengrachts Herkomst af Red.

H. C. Møllers Herkomst af Red.

Stabelerne af Arkivass. Thomle

Forskelligt:

Gaver

Tillæg og Rettelser

Register, ved cand. Ch. Brøndsted

Tillæg:

Dødsfald 1881 i Norge, ved Arkivfuldmægtig O. G. Lundh

Dødsfald 1881 i Danmark, ved Lensbaron G. S. Th. Adeler

Samfundets egne Forhold

 Forside

Redaktion: 
Gustav Ludvig Wad.

Forlag:
Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer: Sprog: dansk, norsk, tysk
ISSN: none
Sideantal:  334 sider + tillæg

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift
1889, 2. rk., 4. bd. (PDF)

Artikler:

Bidrag til dansk Personalhistorie under Christian V og Frederik IV. Uddrag af St. Petri Kirkes Begravelsesregnskaber for Aarene 1667— 1725
ved stud. mag. L. Bobé

Familien Sundt
ved cand. mag. Mikael Sundt

Rettelser og Tillæg til Artiklen om Jørgen Carstensen og J. L. Castenschiold
af arkivsekretær Fr. Krarup

Om Oberst Søren Brinck
ved arkivassistent G. L. Grove

Hvis Datter var Fru Brynhilde Benkestok til Lunde og hvis Søn hendes angivelige Fader Trond Benkestok til Hananger? Én genealogisk Undersøgelse
af Arkivfuldmægtig E. A. Thomle

Fyenske Familier i ældre Tid
ved Skolelærer P. C. B. Bondesen

Susanna Bauditz
ved cand. juris Sophus Bauditz

Gaarde Mandtal udi Christiania
ved Bureauchef Alf Collett

Uddrag af en gammel, geistlig Skifteprotokol
ved exam. juris F. Grone

Uddrag af nogle Breve fra Ingemann og hans Kone
ved Frederik Barfod

Familien Moldenit
ved Arkivfuldmægtig H. J. Huitfeldt-Kaas

Indskrifter paa Ligkisteplader
ved redaktør Gustav Ludvig Wad

Et Par Bidrag til en fuldstændigere Stamtavle over Mur-Kaas’erne
ved Capitain H. W. Harbou

Til Familien von Klenow’s Stamtavle
ved redaktør Gustav Ludvig Wad

Småstykker:

Et localiseret Epigram
af Professor, Dr. L. Daae

Optegnelser af Niels Banner om nogle af hans Børns Fødsel
ved Proprietær C. V. Langkilde

En Embedsbesættelse under Kong Christian VI
ved redaktør Gustav Ludvig Wad

Spørgsmål:

Om Mursvend Hansen, Oehlenschlägers Morbroder
af Avlsforvalter F. Hjorth

Om Ingeborg Sørensdatter Friis og om Hans Olufsen Riber
af Directeur C. Delgobe

Om Kjøbmand Henrik Hornemann
af Læge A. Tønder

Om en Familie Krag
af stud. juris O. Krag

Om Institutbestyrer Nicolaj Qvistgaard
af Catechet E. Qvistgaard

Om Familien Qvistgaard
af Catechet E. Qvistgaard

Om Oberst Georg Heinrich von Heyn
af cand. phil. F. C. Sommer

Om Familien Hagerup
af Boghandler E. Hagerup

Om Familien Kaas (med Sparren)
af Archivsecretair A. Thiset

Om Familien Qvistgaard
af Catechet E. Qvistgaard

Om en Familie Høegh
af Direktør C. Delgobe

Svar på Spørgsmål:

Om Abraham Liebe
af arkivfuldmægtig E. A. Thomle

Om Institutbestyrer Nicolaj Qvistgaard
af cand. polit. V. Moth Lund

Om Hans Olufsen Riber
af stud. juris O. Krag

Om Familien Qvistgaard
af cand. polit. V. Moth Lund

Gaver

Tillæg og Rettelser

Register

Samfundets Bestyrelse m. v

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1888
af cand. phil. O. A. Schleisner

Dødsfald i Norge 1888
af arkivfuldmægtig Otto Gr. Lundh